FAQ

EPICUR > FAQ
 1. Czym jest Uniwerstytet Europejski?

  Odkąd powstały uniwersytety, ich tradycją była wzajemna współpraca. Jednak w czerwcu 2019 roku Komisja Europejska, poprzez wdrożenie European Universities Initiative postanowiła rozwinąć tę współpracę. Wybrano 17 pionierskich sojuszy – składających się ze 114 instytucji szkolnictwa wyższego – które mają stać się przyszłymi Uniwersytetami Europejskimi.

  Komisja Europejska zdefiniowała Uniwersytety Europejskie następujący sposób:

  „Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze, które staną się uniwersytetami przyszłości, promującymi europejskie wartości oraz rewolucjonizującymi jakość i konkurencyjność europejskiego szkolnictwa wyższego. Aby uczynić ten znaczący krok w przyszłość, Komisja testuje różne modele współpracy uniwersytetów europejskich, ogłaszając dwa nabory wniosków w ramach programu Erasmus+.

  Sojusze będą:

  – obejmowały partnerów ze wszystkich typów instytucji szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem położenia geograficznego we wszystkich regionach Europy,

  – opierały się na wspólnie opracowanej długoterminowej strategii skoncentrowanej na wspieraniu zrównoważonego rozwoju, dążenia do doskonałości i promowaniu wartości europejskich,

  – oferowały programy nauczania skoncentrowane na studentach, realizowane wspólnie w kampusach międzyuniwersyteckich, w ramach których zróżnicowane grupy studentów będą mogły tworzyć własne programy studiów i doświadczać mobilności na wszystkich poziomach i we wszystkich formach,

  – przyjmowały podejście oparte na wyzwaniach, zgodnie z którym studenci, pracownicy naukowi i partnerzy zewnętrzni będą współpracować w interdyscyplinarnych zespołach w celu rozwiązania największych problemów, przed którymi stoi dziś Europa. „

  Dzięki tej inicjatywie Uniwersytety Europejskie mają za zadanie „zgromadzić nowe pokolenie kreatywnych Europejczyków zdolnych do współpracy ponad granicami geograficznymi i językowymi oraz dyscyplinami w celu sprostania wyzwaniom społecznym, z którymi boryka się Europa”

  Sojusze te są głęboko zakorzenione w wartościach europejskich, a innowacyjnym aspektem ich podstaw jest to, że są one współtworzone przez studentów i pracowników. W rzeczywistości, projekt ten był postrzegany jako projekt w dużym stopniu skoncentrowany na studentach.

  Uniwersytety Europejskie będą próbować nowych formatów i nowych sposobów doświadczania życia uniwersyteckiego. Mamy nadzieję, że zostaną one uznane za wzór do naśladowania w procesie transformacji europejskiego krajobrazu szkolnictwa wyższego.

  Sojusz EPICUR jest głęboko wdzięczny Komisji Europejskiej za zaufanie i możliwość zmiany sposobu, w jaki postrzegamy nasze uniwersytety.

  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o inicjatywie Unii Europejskiej, kliknij tutaj.

 2. Do kogo jest skierowany Projekt EPICUR

  EPICUR promuje zintegrowane podejście do procesu kształcenia skierowane do swoich partnerów wewnątrz konsorcjum, a także poza nim.

  Nasz Sojusz opiera się na tworzeniu nowej rzeczywistości z perspektywy i z nastawieniem na potrzeby studentów i pracowników. Oznacza to, że wszystkie nasze działania są zorientowane na potrzeby naszych studentów (licencjackich, magisterskich, doktoranckich) oraz naszych pracowników (naukowych, akademickich, administracyjnych). Co najważniejsze, chcemy włączyć naszych studentów i pracowników w proces tworzenia sojuszu i oraz procedurę jego wdrażania.

  Z drugiej strony EPICUR ma ambicje, aby dołączyć do grona największych i najlepszych instytucji, nie tylko z dziedziny szkolnictwa wyższego, ale także z różnych dziedzin gospodarki, przemysłu, kultury czy działań społecznych i poprzez swoje działania doprowadzić do ich zjednoczenia na poziomie europejskim.

 3. Partnerzy w Projekcie EPICUR

  Konsorcjum EPICUR składa się z 8 Instytucji Szkolnictwa Wyższego:

  – Uniwersytet w Strasburgu – Francja

  – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Polska

  – Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach– Grecja

  – Uniwersytet Przyrodniczy we Wiedniu – Austria

  – Instytut Technologiczny w Karlsruhe – Niemcy

  – Uniwersytet Górnej Alzacji w Miluzie – Francja

  – Uniwersytet we Freiburgu – Niemcy

  – Uniwersytet w Amsterdamie – Niderlandy

  Nasze Uczelnie Partnerskie są położone w różnych regionach Europy i reprezentują 4 główne obszary kulturowe:

  – anglosaski (Austria, Niemcy, Niderlandy)

  – łaciński (Francja)

  – śródziemnomorski (Francja, Grecja)

  – słowiański (Polska, Europa Wchodnia)

  Należą one również do wielu regionalnych sieci współpracy międzyuniwersyteckich, takich jak:

  – EUCOR – the Upper Rhine Network

  – ICA Central and South Eastern Europe (CASEE)

  – BSUN – the Black Sea University Network

  – BUP – Baltic University Program

  Różnorodność środowisk uniwersyteckich wchodzących w skład konsorcjum EPICUR umożliwi wymianę doświadczeń i wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu poszczególnych uniwersytetów w celu poprawy naszej współpracy. Więcej szczegółów można znaleźć na profilach naszych Uczelni Partnerskich.

  Aby wzmocnić i poprawić oddziaływanie Sojuszu, tworzymy synergię między systemem szkolnictwa wyższego a sektorem prywatnym w Europie za pośrednictwem włączenia Partnerów Stowarzyszonych. Partnerzy Stowarzyszeni lub inne organizacje będą przyczyniać się do rozwoju konkretnych tematów, nad którymi Sojusz pracuje na poziomie globalnym. Partnerzy stowarzyszeni EPICUR to organizacje, które będą:

  – przyczyniać się do realizacji konkretnych zadań/działań

  – wpierać rozpowszechnianie i utrwalanie wyników działań Sojuszu EPICUR.

 4. Jakie jest podejście do studiowania na kierunku Liberal Arts and Sciences?

  Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, ogromną wagę przywiązuje się do wykorzystywania podejścia interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu problemów czy podejmowaniu nowych wyzwań, które mogą pojawić się w trakcie nauki czy pracy zawodowej.  EPICUR chce wdrożyć to podejście w jak największym stopniu poprzez wprowadzenie specyficznego kierunku studiów, tj. Liberal Arts and Sciences.

  Mimo, że poprzez wprowadzenie nowego programu studiów, jakim jest LAS, będziemy w jak największym stopniu propagować podejście interdyscyplinarne, to jednocześnie wciąż będziemy pracować nad innymi kierunkami studiów. Nowe sposoby nauczania i uczenia się oraz nowe formy mobilności będą dostępne nie tylko dla studentów LAS, ale dla wszystkich studentów w konsorcjum EPICUR.

  Więcej informacji na temat funkcjonowania, założeń i idei LAS można znaleźć w sekcji WP3.

 5. Jaki jest związek pomiędzy EUCOR I EPICURem?

  Jak wspomniano powyżej (Kim są partnerzy EPICURa?), EUCOR jest jedną z regionalnych sieci współpracy międzyuniwersyteckiej.

  EUCOR i EPICUR mają cztery wspólne Uczelnie Partnerskie:

  Uniwersytet we Freiburgu, Niemcy

  Instytut Technologiczny w Karlsruhe, Niemcy

  Uniwersytet Górnej Alzacji w Miluzie, Francja

  Universytet w Strasburgu, Francja

  Mają one jednak różne wizje i cele. EUCOR dąży do pozostania siecią, natomiast EPICUR prowadzi proces włączania i integracji między swoimi uniwersytetami.

  EUCOR wyraźnie koncentruje się na regionie Górnego Renu i rozwoju przestrzeni naukowej. Tak definiuje swój cel: „budowanie przestrzeni naukowej o jasno określonym profilu, bez murów i granic, o międzynarodowym zasięgu”. Wspólne struktury, wspólne zarządzanie i wspólna strategia w zakresie badań i szkoleń stanowią podstawę ścisłej współpracy. „

  EPICUR działa w znacznie szerszym zakresie ze względu na współpracę Uczelni położonych w różnych regionach Europy. Ponadto, EUCOR i EPICUR nie mają tej samej strategii. Celem projektu EPICUR jest przede wszystkim pokazanie znaczenia mobilności i wielojęzyczności, a także międzykulturowości i innowacyjnego podejścia do procesu nauczania i uczenia się.

 1. Jak to jest być studentem EPICURa?

  EPICUR testuje i wdraża innowacyjne sposoby uczenia się i będzie oferował nowe możliwości doświadczania życia uniwersyteckiego, zwłaszcza w oparciu o podejście, które scala różne płaszczyzny współpracy (naukową, badawczą, społeczną, kulturową).

  Nasi przyszli studenci będą:

  – mieli pełny dostęp do wszystkich ośmiu Uczelni Partnerskich (poprzez mobilność fizyczną, wirtualną lub mieszaną),
  – korzystać z nowego podejścia do rozwijania i wspierania wielojęzyczności,
  – mogli wykorzystać dedykowaną platformę do wirtualnej wymiany akademickiej i kontaktów społecznych z rówieśnikami z całej Europy,
  – mieli dostęp do ,,punktu kontaktowego” jakim będzie EPICUR, co pozwoli im nawiązać współpracę z kolegami z Uczelni Partnerskich,
  – mieli możliwość doświadczenia nowego podejścia do nauczania i innowacyjnych sposobów uczenia,
  – mogli zwiększyć poziom swoich kompetencji kompetencji międzykulturowych,
  – wziąć udział w tworzeniu uniwersytetu przyszłości

 1. Jakie korzyści wynikają dla mnie, jako studenta, z udziału w Projekcie EPICUR?

  Jako student jednego z uniwersytetów wchodzących w skład konsorcjum EPICUR, możesz uczestniczyć w jego tworzeniu przez:

  – współtworzenie elastycznych, interdyscyplinarnych form nauczania i uczenia się,
  – wymianę pomysłów i zdobywanie doświadczeń w zarządzaniu projektami europejskimi.

  Doświadczenie zdobyte przy współpracy w międzynarodowym środowisku akademickim, może stać się kluczowym elementem dla rozwoju Twojej kariery naukowej oraz zwiększyć Twoje szanse na rynku pracy.

  Be EPICURious i dowiedz się jak dołączyć do zespołu EPICURa!!!

 2.  Jak mogę wziąć udział w tworzeniu i rozwijaniu projektu?

  • Projekt EPICUR jest głęboko zakorzeniony w podejściu skoncentrowanym na studentach i pracownikach. Nasi studenci są bardzo mile widziani jako część projektu, szczególnie poprzez udział w Radzie Studentów, która została powołana w marcu 2020 roku. Organ ten ciągle się rozwija, przyjmując coraz więcej osób, które są chętne do współpracy na rzecz poprawy funkcjonowania EPICURa.

   Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat sposobów na udział w rozwijaniu konsorcjum oraz korzyści płynących z zaangażowania w prace projektowe, kliknij tutaj.

 3. Jak działa system oceniania w Projekcie? Czy EPICUR stosuje system oceniania z zastosowaniem punktów ECTS?

Tak! Jednym z naszych celów jest stworzenie wirtualnego kampusu, który będzie obejmował utworzenie wirtualnych kursów międzyuniwersyteckich. Jednym z innowacyjnych elementów tych kursów jest wprowadzenie „punktów mobilności” EPICUR, które uproszczą procedury między uniwersytetami EPICUR. Te „punkty mobilności” EPICUR będą mogły być zamienione na punkty ECTS.

Przy czym zdajemy sobie sprawę, że formalności związane z udziałem w projektach mogą być uciążliwe, czasochłonne i irytujące, i dlatego EPICUR skupia się na upraszczaniu procedur i ograniczaniu formalności do minimum, aby nasi studenci mogli cieszyć się zdobywaniem bezcennych doświadczeń bez martwienia się o procedury.

Aby uzyskać więcej informacji na temat systemu oceniania, kliknij tutaj.

Z kim mogę się skontaktować?

Wciąż czekamy na wasze wskazówki i sugestie, które sprawią, aby nasz model edukacji był najlepszy z możliwych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty lub chcesz zaangażować się w projekt, prosimy o wypełnienie dedykowanego formularza, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

 1. PhD student ?/Co EPICUR oznacza dla mnie jako naukowca/doktoranta?

  EPICUR obecnie testuje i wdraża innowacyjne sposoby uczenia się i w związku z tym będzie oferował nowe możliwości rozwoju kariery akademickiej realizowane w oparciu o interdyscyplinarne podejście do procesu nauczania skoncentrowane na idywidualnych potrzebach danego naukowca/doktoranta, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał każdego z nich.

  Be EPICURious!!! Jeśli chcesz dołączyć do zespołu projektowego EPICUR skontaktuj się z koordynatorem działającym na Twoim Uniwersytecie lub napisz do nas klikając w link.

  Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat sposobów na udział w rozwijaniu konsorcjum oraz korzyści płynących z zaangażowania w prace projektowe, kliknij tutaj.

 1. Jak to jest być pracownikiem w Projekcie EPICUR?

Jako pracownik w Projekcie EPICUR, niezależnie od tego, czy będziesz pracować ze studentami, czy w obszarze administracyjnym, będziesz:

 

– doświadczać nowych możliwości, które będą stanowić krok naprzód w Twojej karierze,

– odkrywać nowe ścieżki I formy mobilności

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat sposobów na udział w rozwijaniu konsorcjum oraz korzyści płynących z zaangażowania w prace projektowe, kliknij tutaj.

 1. Czy EPICUR oferuje program mobilności dla pracowników?

Wciąż jesteśmy w fazie pilotażowej Projektu, ale głównym celem EPICURa jest zaoferowanie co najmniej połowie swoich pracowników mobilności we wszystkich dostępnych formach.

Jeśli chodzi o naszych studentów,  to rozwijamy nowe sposoby nauczania i nowe rodzaje mobilności (fizycznej, wirtualnej, a nawet mieszanej!), co z kolei umożliwi naszym pracownikom zdobycie doświadczenia w zakresie organizacji i wdrażania różnych formatów mobilności.

Jeśli jesteś zainteresowany, tutaj znajdziesz więcej informacji o naszych programach mobilności dla pracowników.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach programu Erasmus+ dla pracowników, kliknij tutaj.

 1. Jak mogę dołączyć do zespołu projektowego?

Projekt EPICUR jest głęboko zakorzeniony w podejściu skoncentrowanym na studentach i pracownikach.

Jako pracownik będziesz mógł uczestniczyć we współtworzeniu jednego z pierwszych Uniwersytetów Europejskich, zwłaszcza poprzez dołączenie do Rady Pracowniczej (Staff Board). Rada Pracownicza pozwoli osobom zaangażowanym w prace projektowe dyskutować o ich żądaniach i pomysłach, a także ułatwi wprowadzanie zaproponowanych rozwiązań w życie.

Z kim mogę się skontaktować?

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty lub sposobu zaangażowania się w projekt, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza, a my skontaktujemy się z Państwem w możliwie najkrótszym czasie.

 1. Czy moja firma/organizacja może zostać zaangażowana w projekt?

EPICUR opiera się na tym, co nazywamy kwadratem wiedzy: Edukacja, Badania, Biznes i Społeczeństwo. Chcemy być postrzegani jako ważni gracze w naszych regionach, tacy, którzy są w stanie odpowiedzieć na wyzwania i cele naszego społeczeństwa.

Nasi lokalni przedsiębiorcy są naprawdę ważni dla społeczności EPICUR i stanowią ogromną wartość dodaną dla naszego Sojuszu.

Jako Konsorcjum będziemy tworzyć silne partnerstwa, pamiętając o idei dzielenia się (wiedzą, doświadczeniem, umiejętnościami czy zasobami), a także idą wielkiego zaufania do siebie nawzajem.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszym projektem lub mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszej działalności, prosimy o kontakt.

 1. Jaki wpływ EPICUR będzie miał na moje otoczenie?

Stawiamy na innowacyjność i stawiamy czoła wyzwaniom, przed którymi stoi nasze społeczeństwo.

EPICUR połączy lokalne podmioty i wdroży na naszych uczelniach nowe metody nauczania, które zwiększą atrakcyjność naszych regionów.

Z kim mogę się skontaktować?

Jeśli chcą Państwo uzyskać więcej informacji na temat naszej oferty lub sposobu zaangażowania się w projekt, prosimy o wypełnienie i przesłanie formularza, a my skontaktujemy się z Państwem w możliwie najkrótszym czasie.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.