Edukacja

Projekt EPICUR oferuje nowy model edukacji poprzez wprowadzenie innowacyjnych programów nauczania, które zostały stworzone dzięki współpracy pomiędzy Uczelniami Partnerskimi, a co za tym idzie, przy współpracy studentów oraz pracowników, którzy funkcjonują w ramach wszystkich instytucji wchodzących w skład Konsorcjum EPICUR.

EPICUR – jako UNIWERSYTET PRZYSZŁOŚCI, będzie:

– stwarzał dogodne warunki dla mobilności studentów i pracowników,

– promował wielojęzyczność oraz współpracę Unią Europejską i jej regionami,

– wprowadzał innowacyjne programy nauczani i uczenia się z wykorzystaniem wspólnej
platformy, jaką będzie Wirtualny Campus,

– zachęcał pracowników akademickich i studentów do rozwoju dotychczasowej działalności
badawczej, a także poszukiwania nowych tematów i obszarów badań,

– zarządzany w sposób jasny, spójny i przejrzysty, aby zapewnić całemu Konsorcjum warunki do
długoterminowej i owocnej współpracy.

EPICUR stworzy przestrzeń, w której wszyscy studenci, doktoranci i pracownicy będą mogli zdobyć szeroką, interdyscyplinarną, akademicką perspektywę silnie zakorzenioną w europejskich tradycjach, niezależnie od ich narodowości, języka ojczystego, zaplecza kulturowego czy społeczno-ekonomicznego.

Zgodnie z założeniami EPICURa, część obejmująca edukację, stanowi jeden z czterech
filarów 
Projektu, wspólnie z badaniami, otoczeniem społeczno-ekonomicznym oraz biznesowym. 

EPICUR będzie angażował całe społeczności uniwersyteckie poprzez organizację corocznych wydarzeń takich, jak fora, wyzwania i festiwale oraz utworzenie sieci osób ściśle współpracujących z i na rzecz EPICURa pod postacią Ambassadors Programme.

Nowe formy mobilności i nowe możliwości:

Głównym celem EPICURa jest promowanie mobilności dla wszystkich jego uczestników oraz we wszystkich dostępnych formach. Będziemy zachęcać naszych pracowników i studentów do angażowania się w mobilność, która może być fizyczna – realizowana poprzez krótko- lub długoterminowy pobyt za granicą lub wirtualna – realizowana z wykorzystaniem dostępnych narzędzi cyfrowych. Zachęcamy również do mobilności mieszanej, która mobilizuje obie ww. formy.

Wirtualny Kampus

Utworzenie Wirtualnego Kampusu EPICUR będzie umożliwiało przeprowadzenie wirtualnych kursów międzyuniwersyteckich. Te pilotażowe kursy zostały zaprojektowane przez wykładowców z Uniwersytetów Partnerskich i początkowo będą dostępne tylko dla studentów EPICURa. Jednym z innowacyjnych elementów tych kursów będzie wprowadzenie „punktów mobilności” EPICUR, które będą mogły być przeliczane na punkty ECTS i przyznawane przez Uczelnie Partnerskie.

Wielojęzyczność

Programy na rzecz mobilności będą jednym z działań promujących wielojęzyczność w celu wykształcenia nowego pokolenia Europejczyków, którzy będą w stanie posługiwać się przynajmniej dwoma językami obcymi, poza językiem ojczystym, Nasze wysiłki na rzecz promowania integracyjnego i innowacyjnego podejścia do zagadnienia wielojęzyczności, będą obejmować połączenie naszych programów dotyczących języków mniejszości, ,,popularnych” języków obcych oraz  kompetencji międzykulturowych.

EPICUR planuje opracowanie wirtualnych ścieżek edukacji dla programów językowych, które
ułatwią współpracę między studentami EPICURa.

Z myślą o innowacjach

EPICUR będzie pracował nad rozwojem innowacyjnych, skoncentrowanych na studencie modeli nauczania i uczenia się poprzez wdrażanie koncepcji dydaktycznych opartych na filozofii nauczania zaczerpniętej z Liberal Arts & Sciences (LAS).

 

Programy studiów z zakresu Liberal Arts & Sciences (LAS) są z natury interdyscyplinarne, oparte na wyzwaniach i charakteryzują się wysokim stopniem autonomii dla studentów. Programy te będą obejmować nowe oferty kursów, które nadają się do wdrożenia w kontekście innych (nie-LAS) programów studiów u członków konsorcjum EPICUR.

Działalność naukowo-badawcza

Badania stanowią jeden z filarów Projektu EPICUR. Jednym z głównych celów funkcjonowania Konsorcjum EPICUR jest wspieranie inicjatyw badawczych i tworzenie nowych możliwości dla swoich studentów i naukowców.

Przykładowo, doktoranci będą mogli odbywać staże naukowe u partnerów lub w instytutach badawczych poza swoją uczelnią. Staże pilotażowe zostały zaplanowane na czas 8 tygodni i  odbędą się w KIT.

Staże te będą dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego naukowca, obejmują dostęp do
określonej infrastruktury badawczej i mają na celu stworzenie wspólnych projektów badawczych.

W ciągu 3 lat trwania fazy pilotażowej Projektu, EPICUR stworzy podstawy dla Uniwersytetu
Europejskiego poprzez rozwój innowacyjnych programów i staży dedykowanych rozwojowi badań.

EPICUR chce połączyć różne ekosystemy innowacji i promować przedsiębiorcze myślenie wśród
studentów poprzez studenckie laboratoria przedsiębiorczości (Master Labs).

Master Labs to działania interdyscyplinarne w formie kursów (blended learning), zaprojektowane
i przeznaczone dla studentów końcowych lat studiów magisterskich, którzy planują kontynuować karierę naukową na studiach doktoranckich.

Mocno wierzymy w wartość dodaną wynikającą z przekraczania barier między krajami, dyscyplinami, językami, badaniami i nauczaniem oraz w łączenie sił tam, gdzie wyznaje się podobne wartości i cele.

EPICUR zgromadzi studentów, nauczycieli i naukowców w swoich kampusach, które są mocno osadzone w lokalnych społecznościach oraz zapewni szkolenia akademickie mające na celu przygotowanie nowych pokoleń Europejczyków do kariery w szybko zmieniającym się społeczeństwie, które stale przynosi nowe wyzwania.

PROGRAM AMBASADORÓW, WYDARZENIA – CHALLENGE EVENT I FESTIWAL 

EPICUR uruchomi również swój Ambassador’s Programme, który ma przyczynić się do rozpowszechniania i trwałości rezultatów projektu.

Naszym pierwszym działaniem pilotażowym będzie stworzenie sieci Ambasadorów, jako środka komunikacji na temat Uniwersytetu Europejskiego i promowania go w ramach wszystkich Uniwersytetów Partnerskich.

Ambasadorami mogą zostać studenci i/lub pracownicy sojuszu, którzy mają za sobą doświadczenie związane z mobilnością w ramach sojuszu. Mandat ambasadora obejmuje okres 12 m-cy i może zostać przedłużony na czas trwania projektu. Ich misją będzie reprezentowanie EPICURa na swoich uczelniach, zwiększanie świadomości na temat projektu poprzez organizowanie różnorodnych działań promocyjnych. Przykładowo, Ambasadorzy będą musieli zorganizować lub uczestniczyć w 4 takich akcjach rocznie oraz w Europejskim Forum Uniwersyteckim.

W czasie trwania fazy pilotażowej Projektu EPICUR zaplanowano zorganizowanie dwóch głównych wydarzeń z udziałem wszystkich Uczelni Partnerskich pod nazwą EPICUR Forum, połączonych z innymi cyklicznymi eventami. Podczas I Forum zorganizowany zostanie Challenge, a podczas II Forum Festiwal.

Program Ambasadorów, Challenge Event i Festiwal dadzą studentom i pracownikom możliwość rozwijania zarówno swoich umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, jak i budowania zaangażowania społecznego wokół projektu uniwersyteckiego, jakim jest EPICUR.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.