Liberal Arts & Sciences – ΠΕ3

EPICUR > Η Συμμαχία μας > Δραστηριότητες > Liberal Arts & Sciences – ΠΕ3

Καινοτόμες μέθοδοι μάθησης & διδασκαλίας για τους Ευρωπαίους πολίτες του μέλλοντος

Θεμέλιο για τις μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας του EPICUR αποτελεί η παράδοση των Liberal Arts & Sciences (LAS). Τα σύγχρονα προγράμματα LAS αναγνωρίζουν την ανάγκη για πραγματική διεπιστημονική συνεργασία με στόχο τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προκλήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προώθηση της διαπολιτισμικής ευαισθητοποίησης και κατανόησης, στην ανάπτυξη της κριτικής ανάλυσης και σκέψης, και στην ικανότητα ανάληψης ηγετικού ρόλου και διατύπωσης σαφών και πειστικών επιχειρημάτων.

Δραστηριότητες

Στο Πακέτο Εργασίας 3 αναπτύσσουμε δύο κατευθύνσεις σπουδών που εντάσσονται στην παράδοση των Liberal Arts & Sciences (LAS):
«Περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα» και «Ευρωπαϊκές ταυτότητες».

Στο πλαίσιο καθεμίας από τις κατευθύνσεις αυτές οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν υφιστάμενα προβλήματα από νέες διεπιστημονικές και διαπολιτισμικές προοπτικές μέσω πληθώρας υπερσύγχρονων συστημάτων διδασκαλίας, όπως κοινά και παράλληλα μαθήματα, εντατικά μαθήματα από διαφορετικά γνωστικά πεδία (block courses), εκδρομές και θερινά σχολεία, τόσο δια ζώσης όσο και ψηφιακά. Με τον τρόπο αυτό, οι φοιτητές EPICUR εκτίθενται σε ένα διεπιστημονικό αναλυτικό πρόγραμμα, καθώς και σε μεθόδους διδασκαλίας που προάγουν τη κρητική σκέψη, την αυτόνομη μάθηση και τη μετασχηματίζουσα μάθηση. 

Σημεία αφετηρίας για το ΠΕ3 αποτελούν τα προγράμματα σπουδών LAS του Freiburg (επικεφαλής εταίρος) και του Άμστερνταμ. Το πανεπιστήμιο Adam-Mickiewicz University, Poznań, θα συνεισφέρει κι αυτό με τη σειρά του με ένα πρόγραμμα LAS. Ωστόσο, βάσει του πεδίου εφαρμογής και των στόχων του, το ΠΕ3 αποσκοπεί στην ενσωμάτωση προγραμμάτων, σχολών και φοιτητών και από τους οχτώ εταίρους του EPICUR, καθώς και στην προώθηση και διάχυση στοιχείων μελέτης LAS σε όλα τα πανεπιστήμια του EPICUR.

Ομοίως, το ΠΕ3 συνδέεται στενά με τα υπόλοιπα πακέτα εργασίας του EPICUR που επικεντρώνονται στην πολυγλωσσία, στην ανάπτυξη ενός διαπανεπιστημιακού (εικονικού) campus, ή στην περιφερειακή ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και μεθόδων μάθησης μέσω κοινωνικής προσφοράς. Επιπλέον, δίνουμε μεγάλη έμφαση στη συμμετοχή φοιτητών – με τους φοιτητές να είναι όχι απλοί συμμετέχοντες στις μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας του EPICUR αλλά συν-δημιουργοί και πολλαπλασιαστές.

Συνοψίζοντας, το ΠΕ3 ανταποκρίνεται απόλυτα στους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια:

 • η ανάπτυξη «φοιτητοκεντρικών αναλυτικών προγραμμάτων που προσφέρονται από κοινού σε διαπανεπιστημιακά campus», και
 • η υιοθέτηση «προσέγγισης βασισμένης στην επίλυση προκλήσεων σύμφωνα με την οποία φοιτητές, ακαδημαϊκοί και εξωτερικοί εταίροι μπορούν να συνεργάζονται στο πλαίσιο διεπιστημονικών ομάδων για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων προβλημάτων που πλήττουν την Ευρώπη σήμερα».α

Μέσω του EPICUR προσφέρεται ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης μέσω καινοτόμων προγραμμάτων που δημιουργήθηκαν χάρη στη συνεργασία μας με τα πανεπιστήμια-εταίρους του έργου αλλά και με τους φοιτητές και το προσωπικό μας.

Το πανεπιστήμιο EPICUR του αύριο:

 • Θα έχει φυσική, εικονική και μικτή υπόσταση, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη κίνηση φοιτητών και προσωπικού
 • Θα είναι πολύγλωσσο, συμπεριληπτικό και συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις περιφέρειές της
 • Θα βασίζεται σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης στα συνδεδεμένα campus μας
 • Θα είναι καινοτόμο στον τομέα της έρευνας, ενθαρρύνοντας ακαδημαϊκούς και φοιτητές να εξερευνήσουν νέες θεματικές και γνωστικά πεδία
 • Θα βασίζεται σε μια ευέλικτη και σταθερή δομή διακυβέρνησης που θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμη και βιώσιμη συνεργασία

Το EPICUR είναι ένας χώρος όπου, χωρίς περιορισμούς κινητικότητας, όλοι οι φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες και το προσωπικό θα μπορούν να ακολουθήσουν μια ευρεία, διεπιστημονική, ακαδημαϊκή πορεία, βαθιά ριζωμένη στις ευρωπαϊκές παραδόσεις, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη μητρική γλώσσα, το πολιτισμικό ή κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρό τους

Σύμφωνα με το EPICUR, η Εκπαίδευση αποτελεί μέρος του τετραγώνου της γνώσης που προάγουμε, μαζί με την Έρευνα, τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία.

Μέσω του EPICUR προάγεται η κοινωνική συμμετοχή των πανεπιστημίων και την αξιοποίηση της συμμαχίας στο μέλλον μέσω ετήσιων φόρουμπρογραμμάτων πρεσβευτών, προκλήσεων και φεστιβάλ.

 

Νέες μορφές κινητικότητας και νέες ευκαιρίες:

 

Κύριος στόχος του EPICUR είναι η προώθηση της κινητικότητας για όλους και με κάθε μορφή. Χάρη στη συνεργασία μας, θα ενθαρρύνουμε το προσωπικό και τους φοιτητές μας να συμμετέχουν στην κινητικότητα, η οποία μπορεί να έχει φυσική μορφή, μέσω βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης παραμονής στο εξωτερικό, ή ακόμα και εικονική μορφή μέσω των ψηφιακών εργαλείων που διαθέτουμε.
Προάγουμε επίσης τη μικτή κινητικότητα που συνδυάζει τις δύο τεχνικές και αποδεικνύει τον βαθμό σύνδεσης που μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ των περιφερειών.

 

Εικονικό campus

 

Η δημιουργία του εικονικού campus του EPICUR συμπεριλαμβάνει την καθιέρωση εικονικών διαπανεπιστημιακών μαθημάτων. Τα συγκεκριμένα πιλοτικά μαθήματα έχουν σχεδιαστεί από διδάσκοντες που εργάζονται σε πανεπιστήμια του EPICUR και θα είναι αρχικά προσβάσιμα στους φοιτητές του EPICUR. Ένα από τα καινοτόμα στοιχεία αυτών των μαθημάτων είναι η εισαγωγή των «πιστωτικών μονάδων κινητικότητας» EPICUR, οι οποίες μπορούν να μετατρέπονται σε διδακτικές μονάδες ECTS που απονέμονται από τα πανεπιστήμια του EPICUR.

 

Πολυγλωσσία

 

Τα προγράμματα κινητικότητας θα είναι μία από τις δράσεις για την προώθηση της πολυγλωσσίας με στόχο την προβολή της ιδέας ότι οι νέες γενιές Ευρωπαίων θα μπορούν να μιλούν τουλάχιστον δύο γλώσσες πέραν της μητρικής τους. Οι προσπάθειές μας για την καθιέρωση συμπεριληπτικής διακυβέρνησης σε επίπεδο γλωσσών αποτελούνται από τον συνδυασμό των προγραμμάτων μας σχετικά με τις «μικρές» γλώσσες, ενώ η ποικιλομορφία στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση θα προάγεται μέσω της ενσωμάτωσης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στα προγράμματα σπουδών μας.
Μέσω του EPICUR σχεδιάζεται να αναπτυχθεί μια εικονική ενότητα για προγράμματα γλωσσικής εκμάθησης όπου θα ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή και οι (εικονικές) αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φοιτητών του EPICUR.

 

Καινοτόμος σκέψη

 

Στόχος του ΕPICUR είναι να αναπτύξει καινοτόμα μοντέλα φοιτητοκεντρικής διδασκαλίας & μάθησης μέσω της εφαρμογής προσεγγίσεων και μεθόδων διδασκαλίας βασισμένων στη φιλοσοφία Liberal Arts & Sciences (LAS).

Τα προγράμματα Liberal Arts & Sciences (LAS) είναι από τη φύση τους διεπιστημονικά, βασίζονται σε προκλήσεις και προσφέρουν υψηλό βαθμό αυτονομίας στους φοιτητές. Τα μοντέλα αυτά θα περιλαμβάνουν νέα μαθήματα, κατάλληλα να υλοποιηθούν στο πλαίσιο άλλων προπτυχιακών προγραμμάτων (μη βασισμένων στη φιλοσοφία LAS) από μέλη του EPICUR.

 

Έρευνα

 

Η Έρευνα αποτελεί μία από τις γωνίες του τετραγώνου της γνώσης του EPICUR. Το EPICUR προάγει ερευνητικές πρωτοβουλίες και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους φοιτητές και τους ερευνητές του.

Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ως ερευνητές στα πανεπιστήμια-εταίρους ή σε ερευνητικά κέντρα εκτός του πανεπιστημίου τους. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 8 εβδομάδων πρόκειται να υλοποιηθεί στο ερευνητικό κέντρο ΚΙΤ.
Οι συγκεκριμένες θέσεις πρακτικής άσκησης είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ερευνητή, συμπεριλαμβάνουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υποδομές έρευνας και στοχεύουν στην εκπόνηση κοινών ερευνητικών έργων.

Σε 3 χρόνια, το EPICUR θα έχει θέσει τα θεμέλια για ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο μέσω της ανάπτυξης πιλοτικών καινοτόμων λύσεων.
Στόχος του EPICUR είναι να συνδέσει τα διάφορα οικοσυστήματα καινοτομίας και να προωθήσει την επιχειρηματική σκέψη μεταξύ των φοιτητών μέσω εργαστηρίων επιχειρηματικότητας για φοιτητές.
Τα εργαστήρια μεταπτυχιακού επιπέδου απευθύνονται σε προχωρημένους μεταπτυχιακούς φοιτητές προχωρημένου ακαδημαικού επιπέδου που ακολουθούν σταδιοδρομία στην έρευνα και προτίθενται να συνεχίσουν στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Η διεπιστημονική, προσανατολισμένη στην έρευνα διδασκαλία στα μαθήματα μικτής μάθησης θα συμπεριλαμβάνει τους εταίρους αλλά και ερευνητικά κέντρα εκτός πανεπιστημίου.
Πιστεύουμε ακράδαντα στην προστιθέμενη αξία της κατάργησης των συνόρων ανάμεσα σε χώρες, επιστήμες, γλώσσες, έρευνα και διδασκαλία, και στην κοινή προσπάθεια όσων μοιράζονται παρόμοιες αξίες και στόχους.

Το EPICUR συγκεντρώνει φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και ερευνητές στα campus του που είναι άρρηκτα ενσωματωμένα στις τοπικές κοινωνίες. Το EPICUR παρέχει ακαδημαϊκή κατάρτιση που στοχεύει να προετοιμάσει τις νέες γενιές Ευρωπαίων να ακολουθήσουν τη σταδιοδρομία τους σε μια ταχύτατα εξελισσόμενη κοινωνία που γεννά διαρκώς νέες προκλήσεις.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

 

Το EPICUR θα υλοποιήσει επίσης το Πρόγραμμα Πρεσβευτών το οποίο θα συμβάλει τόσο στη διάχυση όσο και στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.
Η πρώτη πιλοτική μας δράση είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο Πρεσβευτών, ως μέσο ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και προώθησής του στα διάφορα campus.
Οι Πρεσβευτές μπορούν να είναι φοιτητές ή/και μέλη προσωπικού της Συμμαχίας και πρέπει να έχουν ήδη μια εμπειρία συμμετοχής σε δράση κινητικότητας στο πλαίσιο της Συμμαχίας EPICUR. Η θητεία τους διαρκεί 12 μήνες και είναι ανανεώσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Αποστολή τους είναι να εκπροσωπούν το EPICUR στα πανεπιστήμια της πατρίδας τους, να προβάλλουν την ιδιαιτερότητά του, να ευαισθητοποιούν το κοινό σχετικά με το έργο, δημιουργώντας και οργανώνοντας παράλληλα καινοτόμες δράσεις. Για παράδειγμα, οι Πρεσβευτές θα πρέπει να οργανώνουν ή να συμμετέχουν σε 4 δράσεις ετησίως καθώς και στο φόρουμ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
Κατά τη διάρκεια του 1ου φόρουμ θα διοργανωθεί μια Πρόκληση, ενώ στο πλαίσιο του 2ου φόρουμ θα λάβει χώρα ένα Φεστιβάλ .

Το Πρόγραμμα Πρεσβευτών, η Πρόκληση και το Φεστιβάλ θα δώσουν στους φοιτητές και στο προσωπικό τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και να προάγουν την κοινωνική συμμετοχή γύρω από το έργο EPICUR.

Μέσω του EPICUR προσφέρεται ένα νέο μοντέλο εκπαίδευσης μέσω καινοτόμων προγραμμάτων που δημιουργήθηκαν χάρη στη συνεργασία μας με τα πανεπιστήμια-εταίρους του έργου αλλά και με τους φοιτητές και το προσωπικό μας.

Το πανεπιστήμιο EPICUR του αύριο:

 • Θα έχει φυσική, εικονική και μικτή υπόσταση, ενθαρρύνοντας την ελεύθερη κίνηση φοιτητών και προσωπικού
 • Θα είναι πολύγλωσσο, συμπεριληπτικό και συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις περιφέρειές της
 • Θα βασίζεται σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης στα συνδεδεμένα campus μας
 • Θα είναι καινοτόμο στον τομέα της έρευνας, ενθαρρύνοντας ακαδημαϊκούς και φοιτητές να εξερευνήσουν νέες θεματικές και γνωστικά πεδία
 • Θα βασίζεται σε μια ευέλικτη και σταθερή δομή διακυβέρνησης που θα διασφαλίζει μακροπρόθεσμη και βιώσιμη συνεργασία

Το EPICUR είναι ένας χώρος όπου, χωρίς περιορισμούς κινητικότητας, όλοι οι φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες και το προσωπικό θα μπορούν να ακολουθήσουν μια ευρεία, διεπιστημονική, ακαδημαϊκή πορεία, βαθιά ριζωμένη στις ευρωπαϊκές παραδόσεις, ανεξάρτητα από την εθνικότητα, τη μητρική γλώσσα, το πολιτισμικό ή κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρό τους

Σύμφωνα με το EPICUR, η Εκπαίδευση αποτελεί μέρος του τετραγώνου της γνώσης που προάγουμε, μαζί με την Έρευνα, τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία.

Μέσω του EPICUR προάγεται η κοινωνική συμμετοχή των πανεπιστημίων και την αξιοποίηση της συμμαχίας στο μέλλον μέσω ετήσιων φόρουμπρογραμμάτων πρεσβευτών, προκλήσεων και φεστιβάλ.

 

Νέες μορφές κινητικότητας και νέες ευκαιρίες:

 

Κύριος στόχος του EPICUR είναι η προώθηση της κινητικότητας για όλους και με κάθε μορφή. Χάρη στη συνεργασία μας, θα ενθαρρύνουμε το προσωπικό και τους φοιτητές μας να συμμετέχουν στην κινητικότητα, η οποία μπορεί να έχει φυσική μορφή, μέσω βραχυπρόθεσμης ή μακροπρόθεσμης παραμονής στο εξωτερικό, ή ακόμα και εικονική μορφή μέσω των ψηφιακών εργαλείων που διαθέτουμε.
Προάγουμε επίσης τη μικτή κινητικότητα που συνδυάζει τις δύο τεχνικές και αποδεικνύει τον βαθμό σύνδεσης που μπορεί να επιτευχθεί μεταξύ των περιφερειών.

 

Εικονικό campus

 

Η δημιουργία του εικονικού campus του EPICUR συμπεριλαμβάνει την καθιέρωση εικονικών διαπανεπιστημιακών μαθημάτων. Τα συγκεκριμένα πιλοτικά μαθήματα έχουν σχεδιαστεί από διδάσκοντες που εργάζονται σε πανεπιστήμια του EPICUR και θα είναι αρχικά προσβάσιμα στους φοιτητές του EPICUR. Ένα από τα καινοτόμα στοιχεία αυτών των μαθημάτων είναι η εισαγωγή των «πιστωτικών μονάδων κινητικότητας» EPICUR, οι οποίες μπορούν να μετατρέπονται σε διδακτικές μονάδες ECTS που απονέμονται από τα πανεπιστήμια του EPICUR.

 

Πολυγλωσσία

 

Τα προγράμματα κινητικότητας θα είναι μία από τις δράσεις για την προώθηση της πολυγλωσσίας με στόχο την προβολή της ιδέας ότι οι νέες γενιές Ευρωπαίων θα μπορούν να μιλούν τουλάχιστον δύο γλώσσες πέραν της μητρικής τους. Οι προσπάθειές μας για την καθιέρωση συμπεριληπτικής διακυβέρνησης σε επίπεδο γλωσσών αποτελούνται από τον συνδυασμό των προγραμμάτων μας σχετικά με τις «μικρές» γλώσσες, ενώ η ποικιλομορφία στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση θα προάγεται μέσω της ενσωμάτωσης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων στα προγράμματα σπουδών μας.
Μέσω του EPICUR σχεδιάζεται να αναπτυχθεί μια εικονική ενότητα για προγράμματα γλωσσικής εκμάθησης όπου θα ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή και οι (εικονικές) αλληλεπιδράσεις μεταξύ των φοιτητών του EPICUR.

 

Καινοτόμος σκέψη

 

Στόχος του ΕPICUR είναι να αναπτύξει καινοτόμα μοντέλα φοιτητοκεντρικής διδασκαλίας & μάθησης μέσω της εφαρμογής προσεγγίσεων και μεθόδων διδασκαλίας βασισμένων στη φιλοσοφία Liberal Arts & Sciences (LAS).

Τα προγράμματα Liberal Arts & Sciences (LAS) είναι από τη φύση τους διεπιστημονικά, βασίζονται σε προκλήσεις και προσφέρουν υψηλό βαθμό αυτονομίας στους φοιτητές. Τα μοντέλα αυτά θα περιλαμβάνουν νέα μαθήματα, κατάλληλα να υλοποιηθούν στο πλαίσιο άλλων προπτυχιακών προγραμμάτων (μη βασισμένων στη φιλοσοφία LAS) από μέλη του EPICUR.

 

Έρευνα

 

Η Έρευνα αποτελεί μία από τις γωνίες του τετραγώνου της γνώσης του EPICUR. Το EPICUR προάγει ερευνητικές πρωτοβουλίες και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους φοιτητές και τους ερευνητές του.

Για παράδειγμα, οι υποψήφιοι διδάκτορες θα μπορούν να πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ως ερευνητές στα πανεπιστήμια-εταίρους ή σε ερευνητικά κέντρα εκτός του πανεπιστημίου τους. Ένα πιλοτικό πρόγραμμα διάρκειας 8 εβδομάδων πρόκειται να υλοποιηθεί στο ερευνητικό κέντρο ΚΙΤ.
Οι συγκεκριμένες θέσεις πρακτικής άσκησης είναι ειδικά προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ερευνητή, συμπεριλαμβάνουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υποδομές έρευνας και στοχεύουν στην εκπόνηση κοινών ερευνητικών έργων.

Σε 3 χρόνια, το EPICUR θα έχει θέσει τα θεμέλια για ένα Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο μέσω της ανάπτυξης πιλοτικών καινοτόμων λύσεων.
Στόχος του EPICUR είναι να συνδέσει τα διάφορα οικοσυστήματα καινοτομίας και να προωθήσει την επιχειρηματική σκέψη μεταξύ των φοιτητών μέσω εργαστηρίων επιχειρηματικότητας για φοιτητές.
Τα εργαστήρια μεταπτυχιακού επιπέδου απευθύνονται σε προχωρημένους μεταπτυχιακούς φοιτητές προχωρημένου ακαδημαικού επιπέδου που ακολουθούν σταδιοδρομία στην έρευνα και προτίθενται να συνεχίσουν στην απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Η διεπιστημονική, προσανατολισμένη στην έρευνα διδασκαλία στα μαθήματα μικτής μάθησης θα συμπεριλαμβάνει τους εταίρους αλλά και ερευνητικά κέντρα εκτός πανεπιστημίου.
Πιστεύουμε ακράδαντα στην προστιθέμενη αξία της κατάργησης των συνόρων ανάμεσα σε χώρες, επιστήμες, γλώσσες, έρευνα και διδασκαλία, και στην κοινή προσπάθεια όσων μοιράζονται παρόμοιες αξίες και στόχους.

Το EPICUR συγκεντρώνει φοιτητές, διδακτικό προσωπικό και ερευνητές στα campus του που είναι άρρηκτα ενσωματωμένα στις τοπικές κοινωνίες. Το EPICUR παρέχει ακαδημαϊκή κατάρτιση που στοχεύει να προετοιμάσει τις νέες γενιές Ευρωπαίων να ακολουθήσουν τη σταδιοδρομία τους σε μια ταχύτατα εξελισσόμενη κοινωνία που γεννά διαρκώς νέες προκλήσεις.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ, ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

 

Το EPICUR θα υλοποιήσει επίσης το Πρόγραμμα Πρεσβευτών το οποίο θα συμβάλει τόσο στη διάχυση όσο και στη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων του έργου.
Η πρώτη πιλοτική μας δράση είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο Πρεσβευτών, ως μέσο ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και προώθησής του στα διάφορα campus.
Οι Πρεσβευτές μπορούν να είναι φοιτητές ή/και μέλη προσωπικού της Συμμαχίας και πρέπει να έχουν ήδη μια εμπειρία συμμετοχής σε δράση κινητικότητας στο πλαίσιο της Συμμαχίας EPICUR. Η θητεία τους διαρκεί 12 μήνες και είναι ανανεώσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου. Αποστολή τους είναι να εκπροσωπούν το EPICUR στα πανεπιστήμια της πατρίδας τους, να προβάλλουν την ιδιαιτερότητά του, να ευαισθητοποιούν το κοινό σχετικά με το έργο, δημιουργώντας και οργανώνοντας παράλληλα καινοτόμες δράσεις. Για παράδειγμα, οι Πρεσβευτές θα πρέπει να οργανώνουν ή να συμμετέχουν σε 4 δράσεις ετησίως καθώς και στο φόρουμ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.
Κατά τη διάρκεια του 1ου φόρουμ θα διοργανωθεί μια Πρόκληση, ενώ στο πλαίσιο του 2ου φόρουμ θα λάβει χώρα ένα Φεστιβάλ .

Το Πρόγραμμα Πρεσβευτών, η Πρόκληση και το Φεστιβάλ θα δώσουν στους φοιτητές και στο προσωπικό τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους δεξιότητες και να προάγουν την κοινωνική συμμετοχή γύρω από το έργο EPICUR.

Οργάνωση

Το Πακέτο Εργασίας 3 συντονίζεται από το University of Freiburg (ALU-FR). Με ένα υφιστάμενο και ένα νέο πρόγραμμα LAS, το University of Amsterdam και το Adam-Mickiewicz University, Poznań κατέχουν κεντρική θέση στο ΠΕ3. Όλοι οι εταίροι του EPICUR πρόκειται να συμβάλλουν στο ΠΕ3 με την τεχνογνωσία τους. Μια κοινή ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των πανεπιστημίων-μελών του EPICUR διασφαλίζει τον απαιτούμενο βαθμό ενσωμάτωσης και την από κοινού ανάπτυξη των αναλυτικών προγραμμάτων.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

GDPR

 • Cookies

Cookies

We use different cookies on the site to improve the interactivity of the website and our services. Consent is considered implicit if you continue your navigation on our sites without configuring cookies.

What is a “cookie” ?

A “cookie” is a file of limited size, usually consisting of letters and digits, sent by the Internet server to the browser’s cookie file located on the hard drive of your computer.

3 types of cookies are stored by the site :

 • Internal cookies needed for the site to operate
  They do not represent any danger for your privacy since the cookie memorising your choice for the configuration of cookies is part of this category.
 • Audience measuring cookies
  Depending on the sites visited, we use Google Analytics to analyse the audiences. Your consent is requested prior to storing Google Analytics cookies.
 • Third party cookies intended to improve the interactivity of the site
  These in particular are :
  • sharing buttons (Twitter and Facebook)
  • lists of tweets (Twitter)
  • videos broadcast on the site (YouTube, Dailymotion)

These features use third party cookies directly stored by these services. During your first visit to our site, a banner informs you of the presence of these cookies and asks you to indicate your choice. They are stored only if you agree, or if you continue your navigation on the site by visiting a second page of the same site. At any time, you can find information and configure your cookies to accept or refuse them by going onto the page [Cookie management] at the top of each page of the site. You can specify your preference either globally for the site or service by service.

This site is registered on wpml.org as a development site.